Điện cực máy hàn cáp quang

Điện cực máy hàn cáp quang Fujikura 

Điện cực máy hàn cáp quang Sumitomo 

Điện cực máy hàn cáp quang Ilsintech 

Điện cực máy hàn cáp quang Inno 

Cặp điện cực máy hàn Fitel 

Cặp điện cực máy hàn Jilong